Vuokko Syväntö

  • Ikä: 52
  • Kotipaikka: Iittala
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajan luotettavuus tulisi kuitenkin tarkistaa, jotta esim. alkoholisoitunut omaishoitaja ei jätä omaistaan heitteille. Pääsääntönä pitäisin että läheisin omainen tuntee hoidettavan edun parhaiten.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteerit tulee olla yhdenmukaiset, mutta tietenkin kaupunkien ja maaseudun haasteet ovat ihan erilaiset.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Pääsääntönä hyvä, mutta kuntien ja kaupungin sosiaalipuolen tulee kuitenkin valvoa hoidettavan edun toteutumista

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Ensimmäisen hoitoisuusluokan ongelma on nyt se, että omaishoitaja ei pysty tekemään kokopäiväistä työtä elääkseen hoitosuhteen takia, vaikka hoidettava pystyisikin olemaan yksin kotona päivisin. Tarvitaan riittävä palkkio.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työ on yhteiskunnalle suuri säästö. Tulee rakentaa win-win tilanne, jotta sekä omaishoitaja että hoidettava pärjäävät mahdollisimman kauan kotona.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Perushoidollinen kotihoito tulee olla kohtuullinen hinnaltaan, mutta yhtenevä muun kotihoidon kanssa. Mikäli tuen tarve on kokoaikainen, hintaa tulisi kohtuullistaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Sairastumisen ajalta voisi olla käytössä valtion maksama 4. erityismaksuluokka hetkellisesti. Työnantajaa ei tule kuormittaa omaishoitajan vapailla, mikä helpottaa omaishoitajien työllistymistä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Korvamerkityt tulee käyttää siihen mihin ne on päätetty.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien vertaistukiryhmät ovat tärkeitä omaishoitajien henkisen jaksamisen takia sekä tiedon jakamisen välineenä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Rahallinen palkkio ja yhtenäinen käytäntö omaishoitajan työstä ovat kannustimena parhaimpia.