Virve Aho

  • Ikä: 50
  • Kotipaikka: Laitila
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaiselta ei voida tätä vaatia, on oltava mahdollisuus itse päättää

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenvertainen kohtelu on mielestäni oikea tapa toimia. On väärin, että naapurikunnassa kriteerit ovat suotuisammat kun toisessessa kunnassa

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kriteerit täyttävällä olla oikeus tuen saamiseen. Ei voida tehdä budjettia jonka jonka täytyttyä tukea ei ole enää mahdollisuus saada

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tuen määrä tulee olla suhteessa hoidettavuuteen ja siihen kuinka paljon se sitoo omaishoitajaa. Siksi näitä asioita tulee tarkastelle yhdessä eikä erottaa toisistaan. Minimitukea pitää kuitenkin nostaa nykyisestä

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Verotuksen tulee olla suhteessa muuhun verotukseen

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajalla tulee ehdottomasti olla oikeus vapaaseen. Ilman lakisääteistä vapaata omaishoitaja ei jaksa hoitaa. Tämän takia hoidon tulee olla maksutonta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoito on tietyllä tavalla rinnastettavissa toiseen työhön saamansa korvauksen takia. Tämän takia ei olisi oikein että töistä vapauttavalta ajalta saisi vielä palkan. Voidaan verrata esim. siihen että lapsen sairastuessa vanhempi saa vain palkan, vapaan ajalta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti samaa mieltä. Valtionosuudet tulee korvamerkitä ja tällä turvataan niiden oikea kohdentuminen

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhdistysten saamat tuet pitää olla linjassaan muun avustustoiminnan kanssa. Asia on kuitenkin sellainen, että tähän tulee yhteiskunnassamme panostaa

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.