Virpi Junttila

  • Ikä: 44
  • Kotipaikka: Lappeenranta
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omainen tietää itse parhaiten omat voimavaransa ja mahdollisuutensa ottaa hoitovastuuta lähimmäisestään.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenvertaisuuden pitää toteutua myös omaishoidon tukien myöntämisessä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

Tuen tasoa on tarkasteltava huolella ja selvitettävä mikä on riittävä taso.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

On tarkasteltava omaishoitajien taloudellista tilannetta kokonaisuutena ja huomioitava siinä omaishoitajien erilaiset taloudelliset lähtökohdat niin että tuemme erityisesti pienituloisimpien omaishoitajien asemaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Vapaiden pitämisen kynnyskysymyksenä ei voi olla sen aiheuttama kustannus.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Kuntien valtionosuuksia on syytä nostaa niin että kunnat selviävät tehtävistään peruspalveluiden tuottajana. Tällöin on myös huolehdittava siitä että korvamerkityt osuudet menevät oikeaan käyttöön.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.