Vilhelm Junnila

  • Ikä: 37
  • Kotipaikka: Naantali
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Asiasta tulee sopia, mutta vanhempien oltava vastuussa alaikäisistä lapsistaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tuen myöntämisen perusteet on yhdenmukaistettava, jotta nykytilanne saataisiin tasa-arvoisemmaksi.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tuki ei saa olla määrärahasidonnainen vaan riittävä resursointi on turvattava kaikissa tilanteissa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Pidän myös tärkeänä, että tämä mahdollistetaan nyt omaishoidon tuen ulkopuolella oleville.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Eikä vain keventää vaan siitä on tehtävä verovapaa. Omaishoito on myös yhteiskunnalle erittäin tärkeää ja hyödyllistä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Mielestäni maksuun tai maksuttomuuteen tulee vaikuttaa hoitopaikka vapaan aikana. Siihen on rakennettavissa malli, joka on sekä kustannustehokas, että myös huomioi omaishoitajan tarpeet.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkka ja muut tuet tulee sovittaa yhteen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Asia on juuri näin. Myös tukipalvelut on järkevää korvamerkitä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on tärkeää omaishoitajien jaksamisen kannalta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Omaishoiton tuen pitäisi olla verovapaata. Yhdenmukaiset kriteerit on vihdoinkin toteutettava, jotta tuen myöntämisessä ollaan tasa-arvoisia koko maassa ja tuen ulkopuolelle jäävät on otettava mukaan järjestelyyn. Palkkiot ovat jääneet kauas kehityksestä ja siksi niitä tulee nostaa.