Vesa Mäkinen

  • Ikä: 50
  • Kotipaikka: Hämeenlinna
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaisilla on oltava mahdollisuus päättää hoitovastuusta yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön kanssa. Hyvä on muistaa yksilöllisyys ja hoitovastuun tarve asiakaskohtaisesti.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tasa -arvo ja yhdenmukaiset kriteerit ovat hyvä lähtökohta, mutta pitäisi olla myös mahdollisuus paikallisiin soveltamisiin kriteereissä. Suomi on kuitenkin laaja ja harvaan asuttu maa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni yhteiskunnan tulisi ohjata päätöksillään arvopohjaa siihen suuntaan, että omaisten hoitaminen mahdollistuisi yhä useammin ympäri maata.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni minimipalkkioita voisi jopa nostaa vielä enemmän, jotta tätä kautta saataisiin enemmän omaishoitajia ja arvostusta asialle.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Tätä kautta saataisiin enemmän omaishoitajia ja arvostusta asialle.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Asiaa pitää tarkastella aina yksilöllisesti ja varmasti on hoidettavia, kenelle tämä maksuton hoito kuuluu.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tällainen toimintamalli lisäisi omaishoidon arvostusta ja olisi mielestäni hyvä asia. Tätä kautta myös saataisiin perheiden arvostusta yhteiskunnassa nostettua.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni kaikki valtionosuudet oli ne tarkoitettu mihin tahansa, tulisi käyttää kokonaisuudessaan siihen mihin se on myönnetty.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Uskon, että tällä työllä on merkittävä rooli tuen ja ohjauksen kannalta omaishoitajille ja hoidettaville. Lisäksi oikein toteutettuna ja suunnattuna uskon sen tuovan säästöjä pitkässä juoksussa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Kaikki vaihtoehdot ovat tärkeitä, mutta näillä kolmella seikalla näen olevan nopein vaikutus tehdä sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.