Vesa Linnanmäki

  • Ikä: 46
  • Kotipaikka: Kuopio
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajuus on hyvin sitovaa. Kaikista ei välttämättä ole voimavaroista tai muista syistä johtuen niin vaativaan tehtävään. Vapaaehtoisuus auttaa myös siinä, että omaishoitajuudessa säilyy myönteinen perusvire,

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kaikille sama kriteeristö takaa omaishoitajien tasa-arvoisen kohtelun. Samalla paikallisten toimijoiden kuten virkamiesten ja lautakunnan asiantuntemuksen ja näkemysten vaikutus kriteerien määrittelyssä vähenee. Valtakunnalliset kriteerit tulee määritellä yhdessä omaishoitajien ja viranhaltijoiden kanssa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Vain harva omaishoitaja voi käydä töissä tai ilmoittautua työttömäksi. Tärkeintä on korottaa sellaisten omaishoitajien palkkiota, jotka eivät käy ansiotyössä. Tuen tason tulee vastata työttömän saaman peruspäivärahan tasoa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Verotus on Suomessa laaja kokonaisuus, joten on tarkoituksenmukaista tehdä muutos osana sosiaaliturvauudistuksen kokonaisuutta ja suhteuttaa muiden tukien verokohteluun. Lähtökohtaisesti verotuksen tulisi olla omaishoitoon kannustavaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tuki on niin pieni, ettei vapaita ole mahdollista pitää, mikäli hoidosta joutuu maksamaan. Päivittäinen asiointi tulisi mahdollistaa ilmaisen kodinhoitajapalvelun tms. avulla.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Hoidettavaa ei voi jättää kotiin yksin, jos hän sairastuu. Siksi palkallinen vapaa on perusteltu sairastapauksissa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tuen määrärahasidonnaisuus tulee poistaa. Samoin kriteerit tulee määritellä valtakunnallisesti. Silloin tämä ehdotus toteutuu, vaikka mainittua ”korvamerkintää” ei tehtäisi. Nykytilanteessa kohdentamisen vaatimus on perusteltu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

Yhdistys tekee tärkeää työtä omaishoitajien tukemisessa. Työ on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja siksi usein myös kustannustekohasta. En kuitenkaan tunne asiakkaiden tarpeita suhteessa nykyisiin resursseihin riittävän hyvin. Siksi en osaa ottaa kantaa tähän väitteeseen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.