Vesa Huuskonen

  • Ikä: 59
  • Kotipaikka: Imatra
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Iäkkään ja apua tarvitsevan henkilön lähiomaisilla tulee olla mahdollisuus sopeuttaa hoidon vastuu tapauskohtaisesti.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Vaikka julkishallinnon mahdollisuudet tarjota hoitoa vaihtelevat alueellisesti, tulisi periaatteiden olla yhtenevät.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Lähtökohtaisesti omaishoitajien tekevä työ on sekä taloudellisesti että inhimillisesti tarkoituksenmukaista ja julkishallinnon palveluja hyvin täydentävää.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajien palkkion nostaminen on perusteltua. Työ on arvostettavaa ja voi olla inhillisesti hyvinkin raskasta. Työ vähentää merkittävästi julkishallinnon kustannuksia ja luo edellytykset kotona asumiseen tai asumiseen kodinomaisissa tiloissa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Mielestäni palkkion nostoon liittyvät järjestelyt ovat keskeisiä, eikä verotukseen tulisi tässä yhteydessä tehdä merkittäviä muutoksia. Verotuksen kehittäminen pitäisi käsitellä omana kokonaisuutena.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajan työ vaatii järjestelyt, joissa lakisääteisen loman aikana ei kustannukset juurikaan kohoa tavanomaisesta tasosta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä liittyy sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen ja pitää tarkastella samanaikaisesti monen muun järjestelyn kanssa. Järjestelyn tulee olla sellainen, ettei siitä koidu työnantajalle lisäkustannuksia.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Lähtökohtaisesti perusteltu näkemys. Mikäli sen seurannalla on hallintoa kuormittava vaikutus, voisi se perustua ohjeellisuuteen tai tilinpäätöksen seurantaan siltä osin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Keskustelussa sote-uudistuksesta ja vanhusten hoivapalveluista on omaishoitajien tilanne ja tukeminen jäänyt lapsipuolen asemaan, eikä työn merkitystä valtiovallan taholta riittävästi arvosteta.