Veijo Tirkkonen

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Kuopio
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Omaisilla ei ole aina mahdollisuutta ottaa hoitovastuuta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa. Ei voi olla niin, että naapurikunnassa vastaavassa tilanteessa tuki myönnetään ja toisessa taas ei.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tasavertainen kohtelu pitää olla.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan tuet ja palkkiot ovat alimitoitettuja. Omaishoitajan työ on arvokasta monella tapaa. Hoidettava saa yksilöllisen hoidon ja omaishoitajalle maksettavat palkkiot ja tuet ovat vähäiset verrattuna, jos omaishoitajaa ei olisi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verotuksellakin voisimme tukea tätä hoidettavan ja yhteiskunnan hyväksi tehtävää arvokasta työtä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

yhteiskunnan pitää ottaa vastuu hoidettavasta, omaishoitajan vapaan aikana täysin.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Sairaan lapsen sairastuessa saa vanhemmat palkallista vapaata. Myös omaishoitajille verrannollinen asia jos hoidettava sairastuu.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Rahat on myönnetty siihen tarkoitukseen, niin siihen ne on myös käytettävä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistuki on korvaamattoman arvokasta vaikeissa tilanteissa. Vapaaehtoistyön tukeminen ja mahdollistaminen yhdistyksiä tukemalla on oikea suunta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Noiden kolmen kohdan lisäksi olisin lisännyt vielä , kevennetään omaishoitajan tuen verotusta, sekä annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.