Veera Ruoho

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Lähtökohtaisesti näin tulee olla. Kuitenkin on myös otettava huomioon tapaukset, jolloin hoidettavan etu on, ettei omaiset voi päättää hoitovastuusta. Olennaisinta on siis hoidettavan etu, joka tarkoittaa, että hänestä aidosti välitetään ja hoivataan hyvin.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä tulee olla ensi vaalikaudella kuntoon hoidettava asia. Ei voi olla niin, että riippuu asuinkunnasta, voiko saada omaishoidon tukea.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Vaihtoehtoisesti omaishoidon palkkion verotus tulee poistaa. Omaishoito on jokatapauksessa huomattavasti halvempi – ja inhimillisempi -ratkaisu kuin laitoshoito.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni palkkio voisi olla kokonaan verotonta tuloa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Viittaan siihen, että kokoaikainen laitoshoito on paljon kalliimpaa kuin omaishoito. Omaishoitajien jaksamiselle on hyvin tärkeää saada myös vapaa-aikaa, sekä virkistystoimintaa ja vertaistukea. Omaishoitajan työ on käytännössä 24/7.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Olemme kokoomuksessa esittäneet läheisen hoivavapaata. Tämä asia tulee tarkastella tuon asian kanssa yhdessä. Nytkin on ihmisiä, jotka haluaisivat hoitaa toimintakykyään menettänyttä vanhempaansa, mutta asunto ym velkainen työssäkäyvä lapsi, ei siihen voi taloudellisten seikkojen takia ryhtyä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Tässä olisi voinut valita enemmänkin kohtia. Huomautan vielä kuinka tärkeää työtä jokainen omaishoitaja tekee. Näin myös oma äitinikin teki isäämme hoitaessaan- ja sain siinä työssä avustaa häntä yhdessä sisarusteni kanssa.