Varpu Kivelä

  • Ikä: 40
  • Kotipaikka: Eura
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Jonkun on kuitenkin hyvä tarkistaa aika ajoin myös omaisten jaksaminen niin, ettei lähimmäisen hoitaminen käy vähitellen liian raskaaksi.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitoa tulee arvostaa, joten tuen myöntämisen kriteereiden tulee myös olla yhdenmukaiset kautta maan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Todennäköisesti omaishoito tulee joka tapauksessa edullisemmaksi kunnalle, joten tuki tulisi myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Ajattelisin, että tämä riippuu myös hoidettavan kunnosta, onko omaisen oltava jatkuvasti läsnä vai pystyykö hän käymään esim. kodin ulkopuolisessa työssä. Jos omaishoidontuki on pääasiallinen tulo, 650 €/kk on ehdoton minimi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Sen tulee olla maksutonta tai tulosidonnaista niin, että hoidettavalle, jolla ei ole tuloja tai ne ovat pienet, hoito olisi maksutonta. Jos hoidettava saa suurta eläkettä, hoidosta voisi olla nykyinen maksu, joka olisi hoidettavan kuluerä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kuntien omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut valtionosuudet tulee myös käyttää siihen! Jos myönnetyt varat on käytetty johonkin muuhun, kuntien tulisi takautuvasti tukea kuntansa omaishoitajia. Jos tämä järjestelmä ei toimi, varat tulisi kanavoida KELAn kautta omaishoitajille.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Avustusta tarvitaan ehdottomasti siihen, että toiminta tulee näkyväksi ja omaisiaan hoitavilla voisi olla tietoa tuesta, jota he voisivat saada.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

On varmasti paljon vanhuksia, jotka hoitavat muistisairaita puolisoitaan. Onko kukaan opastamassa heitä hakemaan omaishoidon tukea? Tuen tulisi olla kaikille omaishoitajille saatavilla. Kuntien tulee olla myös valveutuneita jakamaan tukea, tai se pitäisi saada KELAn kautta.