Unto Mikkonen

  • Ikä: 68
  • Kotipaikka: Keuruu
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitovastuun ottaminen on vaativa päätös. Sitä ei tulisi joutua tekemään pakon edessä vaan vapaaehtoisesti. Yhteiskunnan velvollisuus on katsoa, ettei tehtävä ylitä kenenkään voimavaroja.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on perustuslaillinen vaatimus.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Määrärahan loppuminen kunnassa ei ole oikea peruste evätä omaishoidontuki.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajien jaksamista on syytä tukea useilla tavoilla.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Periaatteessa kaikkien tulojen (myös pääomatulojen) pitää olla ”samalla viivalla” verotukseen nähden. Omaishoitoa on tuettava muilla kenoilla.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Kansalaisten tasa-arvoisuus on perusteena maksuttomuuden vastustamiselle. Hoitomaksua tulee korvata esim. eläkeläisen hoitotukea korottamalla.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Jos sairaus on hoidettavissa kotona, palkallinen vapaa on hyvä ratkaisu.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tottakai tarkoitukseen myönnetyt varat on käytettävä myöntämistarkoituksen mukaisesti tai palautettava myöntäjälle.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhdistysten tarjoamasta vertaistuesta on paljon apua omaishoitajan jaksamiseen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.