Ulla Sajaniemi

  • Ikä: 57
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaiset ovat läheisimmät ja heillä tulee olla oikeus toteuttaa lähimmäisen tahtoa ja omaa tahtoaan hoitovastuusta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ei ole tasa-arvoista, että kunnilla on erilaiset omaishoidon myöntämisen kriteerit ja erilaiset omaishoidon hoitopalkkiot. Tulisi säätää laki, jolla saataisiin yhdenvertainen tilanne koko Suomeen.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon myöntämiskriteerit ja hoitopalkkioiden suuruusluokat pitäisi kirjata lakiin.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Minimipalkkiota tulisi korottaa, mutta en osaa määritellä, olisiko summa juuri 650 euroa/kk. Tulisi kehittää malli, jossa omaishoitotyön sitovuusasteet vaihtelisivat, niin että omaishoitajalla olisi mahdollisuus työn vaativuuteen suhteutettuna pitää vapaata eri vaihtoehdoin omaishoitajan työstä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkiota ei pitäisi verottaa työtulona.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

On väärin, että valtion omaishoidon tukemiseen lisättyjä rahoja ei ole kunnissa käytetty omaishoitoon. Tällainen toiminta kunnissa tulisi estää.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistuella voitaisiin helpottaa omaishoitajan tilanteen raskautta ja tarjota näin henkistä tukea. Pätevää neuvontaa olisi myös hyvä olla saatavilla jo nykyisten eri kuntien erilaisten käytäntöjen vuoksi. Vertaistuelle ja neuvonnalle on selvästi tarvetta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

On vaikea valita kolme tärkeintä, koska kaikki yllä mainitut asiat ovat tärkeitä toteuttaa. Omaishoitajan asema tulee yhtenäistää koko maassa ja tukea omaishoitotyötä sekä rahallisesti että erilaisin järjestelyin.