Tuulikki Vuorinen

  • Ikä: 54
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito tulee mahdollistaa erilaisissa elämäntilanteissa ja turvata omaishoitajan jaksaminen tarkoituksenmukaisilla palveluilla, riittävällä palkkiolla ja vapailla.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille tulee tarjota omaishoitosopimus. Kriteereiden tulee olla samat kaikissa kunnissa tai maakunnissa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille tulee tarjota omaishoitosopimus.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tuen palkkioita on nostettava ja yhdenmukaistettava. Kriteerien ja palkkioluokkien yhdenmukaistamiseksi tulee nimetä valtakunnallinen työryhmä, joka laatii suositukset.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen verotusta on kevennettävä esimerkiksi kehittämällä verovähennyskeinoja kuten eläketulovähennys. Omaishoidon tuen tulee olla etuoikeutettu tulo, jota ei oteta huomioon omaishoitajien sosiaalietuuksia laskettaessa. Tuesta tulee periä lakisääteiset sosiaaliturvamaksut eläkekertymää varten.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan vapaiden edellyttämien palvelujen tulee olla maksuttomia tai vähintäänkin kerryttää sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattoa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitoa tukevien palveluiden tulee olla laadukkaita, jotta ne palvelevat omaishoitoperheitä. Panostaminen omaishoitajan jaksamiseen ja hyvinvointiin sekä varmuus siitä, että hoidettava läheinen pääsee tarvittaessa pitkäaikaishoitoon, edistää jaksamista ja lisää omaishoitajuuden houkuttelevuutta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen sekä kuntien avustuksia tulee voida myöntää omaishoitajayhdistyksille. Tämä luo niille edellytykset organisoida ohjausta ja valmennusta sekä vapaaehtoispohjaista auttamista ja vertaistukea. Vapaaehtoispohjainen tuki lisää palveluiden laatua ja alentaa kokonaiskustannuksia sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajaliitto ja sen paikallisyhdistykset tarjoavat ja kehittävät omaishoitajille tukimuotoja, kuten ohjausta ja monimuotoista vertaistukitoimintaa. Paikallisyhdistysten toiminta pohjautuu vapaaehtoispohjaiseen, yhteisölliseen vertaistukeen, joka syntyy vain vertaistukea tarjoavissa kansalaisjärjestöissä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Omaishoitajat ja avun tarpeessa olevat läheiset ovat eri ikäisiä. Valtaosa omaishoitajista auttaa ikääntyvää läheistään, ja suurin osa omaishoitajista on naisia: lähinnä puolisoita tai tyttäriä. Omaishoitotilanteet ovat yksilöllisiä ja niihin tarvitaan räätälöidysti tukipalveluita.