Tuuli Hirvilammi

  • Ikä: 40
  • Kotipaikka: Porvoo
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Lain mukaan lapset eivät ole juridisesti vastuussa ikääntyneiden vanhempiensa hoivasta ja alle 18-vuotiaiden kokoaikaista hoivaa vaativien lasten ja nuorten kohdallakin vanhempien on saatava määrittää sitä, miten paljon he pystyvät kantamaan hoitovastuuta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

On kohtuutonta, että omaishoitajien palkkiot vaihtelevat eri kunnissa myös riippuen kuntien taloudellisesta tilanteesta. Lakisääteisen vähimmäistason lisäksi tulisi määritellä yhtenäiset kriteerit ja omaihoitajien hoitopalkkioiden luokat.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon vaativuutta ja sitovuutta sekä avun tarvitsijan hoidon tarvetta saattaa olla vaikea arvioida, jolloin viranhaltijapäätösten valta on suuri. Lakiin perustuvaa omaishoitajuuden määritelmää tulisikin selventää yhdenmukaisuuden vahvistamiseksi. Vähintään vähimmäistason omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille omaishoitajille.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

Hoitopalkkion minimitason tulee määräytyä hoidon vaativuusluokan mukaan. Jos omaishoidon kriteerejä tarkennetaan niin, että myös vähemmän sitova hoito täyttäisi kriteerit, minimipalkkio voisi olla pienempi. Ja vastaavasti 650 minimipalkkio on hyvä, jos vähimmäistaso tarkoittaa sitovampaa hoivaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kannatan veronkevennyksiä omaishoitajille.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien vapaa on lakisääteinen oikeus. Jos sijaishoito tai esim. intervallihoitopaikasta joutuu maksamaan, voi se olla este joillekin omaishoitajille vapaiden pitämiseen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Yksi palkaton vapaapäivä ei ole riittävä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tilanne voi vaihdella kunnissa vuosittain suurestikin, jolloin myös tuen tarve vaihtelee.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Julkista avustusta ei saa vähentää ja sen on oltava pitkäjänteistä, jotta paikalliset yhdistykset voivat kehittää toimintaansa ilman erillisiä lyhyitä projekteja ja projektirahahakuja. Omaishoitajayhdistysten tarjoama tuki ja virkistäytymismahdollisuudet ovat korvaamattoman tärkeitä omaishoitajille.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.