Tuomas Nieminen

  • Ikä: 35
  • Kotipaikka: Hattula
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhteiskunnan tulee antaa omaisille sekä mahdollisuus ottaa osaa lähimmäistensä hoitamiseen että tilaa elää omaa elämäänsä ilman riskiä siitä, että omainen ei saisi tarvitsemaansa hoitoa ja apua.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhteismitallisuutta tulee lisätä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tuki tulee myöntää, mikäli kriteerit täyttyvät. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa kunnille resurssit tuen tarjoamiseen.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat ovat kovilla, ja on selvää, että heidän tekemästään tärkeästä työstä tulee saada edes kohtuullinen korvaus.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Verotuksen keventäminen voi toimia yhtenä tärkeänä kannustimena.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Tämä on vähintääkin kohtuullista, eikä liene kunnalle suuri taloudellinen rasite.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajilla tulee olla vastaava oikeus kuin työsopimuslain alaisilla työntekijöillä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Varat pitää tarvittaessa korvamerkitä, jotta tilanne saadaan vakautettua.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Avustuksen suuruutta on syytä tarkastaa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Mielestäni houkuttelevuuteen vaikuttavat omaishoitajan oma motivaatio ja halukkuus, omaishoidosta saatu korvaus ja toimintaedellytykset, joita kunnat omaishoitajille tarjoavat.