Tuomas Kauppinen

  • Ikä: 30
  • Kotipaikka: Myrskylä
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisten tuki tulee kuitenkin olemaan äärimmäisen tärkeässä roolissa kokonaisuuden kannalta ja kannustan siihen kaikkia, joilla on mahdollisuus tukea hoitovastuun ottamisessa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kriteeristö tulisi olla yhdenmukainen, mutta tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi maakuntien tasolla.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Ensin tulee tarkastella, mitä tämä taloudellisesti tarkoittaa ja leikkautuisiko nykyinen tuen määrä liikaa omaishoitajien määrän kasvaessa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon kustannukset ovat monia vaihtoehtoja halvemmat ja tehdystä työstä tulisi saada asiallinen korvaus.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Koska rahoitusta ei kaikkiin ehdotettuihin uudistuksiin saada, niin pidän tärkeämpänä omaishoidon korvauksen vähimmäissumman nostamista.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Parantaa omaishoidon laatua.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jos tuki on jotain asiaa varten myönnetty niin tulee se myös tähän asiaan käyttää.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien määrä tulee varmasti tulevaisuudessa kasvamaan, joten heidän kouluttamisen laatuun ja hyvinvointiin tulee satsata. Jaksava omaishoitaja kykenee vaikeasta tehtävästään suoriutumaan.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.