Tuomas Jaanu

  • Ikä: 38
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Liberaalipuolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisten mahdollisuudet ja kyky hoitaa lähimmäistään vaihtelee. Valinnan vapaus on tärkeää, jotta erilaiset elämäntilanteet ja hoidon vaativuus tulee otetuksi huomioon.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kriteerien tulee olla korkealla tasolla yhdenmukaiset koko maassa, mutta etenkin kaupunkien ja maaseudun välillä on eroja siinä, miten paljon yhteiskunnan palveluita on ja voi olla saatavilla hoidon tueksi.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tukien myöntämisen tulee olla läpinäkyvää. Jos tuen saantia on syystä tai toisesta syytä rajoittaa, on se ilmaistava selkeästi ja perusteet on oltava kaikille avoimesti esillä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Palkkion tason on oltava suhteessa hoidon vaativuuteen. Ehdottomat minimit voivat rajata joitain omaishoitajia tuen ulkopuolelle.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin eri mieltä

Erillisistä veronkevennyksistä tulisi luopua, ja pyrkiä verotuksessa yksinkertaisuuteen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin eri mieltä

Vähävaraisille hoidettaville on kustannettava hoito yhteisistä varoista, oli omaishoitajaa tai ei. Välttämättömän hoidon saaminen ei saa jäädä varallisuudesta kiinni.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Mikäli hoito sitä vaatii, on oltava mahdollisuus osallistua.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tuki on käytettävä siihen tarkoitukseen mihin se on myönnetty.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Kansalaisyhteiskunnan kehittymisen kannalta olisi jollain aikavälillä syytä pyrkiä luopumaan julkisista avustuksista kokonaan, kaikkien yhdistysten osalta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.