Timo Markkula

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Lohja
  • Puolue: Liike Nyt
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisen on saatava itse päättää millaiseen hoitovastuuseen hän kykenee. Mikäli hoitovastuun määrä näyttää liian suurelta esimerkiksi hoitavan lääkärin silmin, voi hän kyseenalaistaa hoitovastuuta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Alueelliset erot tulee ottaa huomioon. Pelkkä hoitovastuu-kriteeristö ei riitä arviointiin vaan tulee ottaa huomioon myös esimerkiksi välimatkoista tai julkisista palveluista tulevat vaikuttimet.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kriteeristö on tehty tätä ohjausta varten.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Riippuu täysin hoidon määrästä ja sen raskaudesta ja vaikutuksista omaishoitajan päivittäiseen elämään.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Hoitopalkkio voi olla vastaavan verotuksen alla kuin muukin työtulo. Nykytasolla verotus ei ole merkittävän korkealla tasolla.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat ovat vapaansa ansainneet.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Vapaa olisi myönnettävä, mutta palkaa ei voisi ainakaan työnantajan pussista maksaa. Teoriassa voisi ajatella, että tälläisessä tapauksessa maksettaisiin korotettua omaishoitajan tukea.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Korvamerkitty raha sille osoitettuun paikkaan.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Todennäköisesti – en kyllä tiedä nykytasoa ja miten yhdistys selviytyy tehtävistään.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.