Timo Haapaniemi

  • Ikä: 62
  • Kotipaikka: Kirkkonummi
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ihmisen ja omaisten päätösvalta tässä tärkeää.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Olisi tietenkin hyvä olla yhdenmukaiset kriteerit, mutta joissakin kunnissa on suurempi tarve tukea omaishoitoa kuin toisissa, jolloin kunnalla pitää olla mahdollisuus korottaa tukea tarpeen mukaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti. Omaishoito on usein paras vaihtoehto hoidettavan ja omaisen kannalta. Tukea on oltava riittävästi.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on inhimillinen ja hyvä hoito kaikille heille, joille se sopii ja jotka saavat siihen mahdollisuuden.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Se kannustaisi useampia toimimaan omaishoitajana.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Pieni maksu voi olla perusteltu riippuen hoidettavan taloudellisesta tilanteesta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tarpeellinen tilanteen parantamiseksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti ei saa käyttää muuhun.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdistysten toiminta on tärkeää ja kokonaistalouden kannalta hyvä. Kolmannen sektorin toimintaa pitää muutoinkin Suomessa tukea nykyistä enemmän.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.