Tiina Tuomela

  • Ikä: 58
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

On hienoa, jos omaisilla on mahdollisuus osallistua hoitoon. Usein kuitenkin asutaan eri paikkakunnilla ja käytännössä osallistuminen ei aina ole mahdollista. Kukin voi osallistua omien voimavarojensa mukaan. Julkisen vallan on turvattava palvelut jokaiselle.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti. Tuen määrää tulee lisätä ja tuen tulee olla verovapaata.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajaksi ryhtyvälle ja kriteerit täyttävälle kyllä!

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tuki on tällä hetkellä aivan liian matala. Tuen tulee myös olla verovapaata.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verovapaus on kannatettava.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitaja säästää työllään kunnan varoja merkittävästi eli tämä myönnytys maksuttomasta omaishoitajan vapaapäivien hoidosta on oikeus ja kohtuus.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Vastaava kriteeri esim. 4 päivää tilapäistä hoitovapaata myös omaishoitoon.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti tulee käyttää nämä valtionosuudet omaishoidon hyväksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Avustusten avulla turvataan toiminnan jatkuvuus. Neuvonta ja vertaistuki ovat äärettömän tärkeitä omaishoitajan jaksamisen tukemisessa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Kaikki kohdat tärkeitä. Nuo kolme valitsin ajatellen omaishoitajaksi ryhtyvää. Iso merkitys on palkkion määrällä ja omaishoitajan jaksamisesta huolehtimisella. On saatava kokemus, että työ on merkittävää ja että ei jää yksin!