Tiina Tasmuth

  • Ikä: 60
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Nykyinen järjestelmä, jossa kunta määrittää omaishoidon myöntämisen kriteerit, tuen suuruuden (minimimäärät kylläkin valtakunnallisesti päätetty) ja palvelut, ei ole kaikille kansalaisille yhdenvertainen.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kts yst edellinen kommentti.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajan työ on kyllä arvokkaampi kun vuonna 2019 hoitopalkkion vähimmäismäärä on päätetty (399,91 Eur ja raskaasta 799,81 Eur). Palkkiota on vuosittain nostettu, mutta millä aikataululla 650 Eur päästään- toivotaan pian!

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Ottaen huomioon, mikä olisi vaihtoehtona, jos omaishoitaja ei ottaisi vastuuta – suurin osa kyseisistä sairaista, vammaisista ja iäkkäistä olisivat laitoshoidossa – siis kalliimmasta hoidosta / hoivasta kunta kustannuksissa säästänyt.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Lakisääteisen vapaan ajaksi sijaishoidon asiakasmaksun / intervallipaikan hoitomaksun poistaminen lisäisi todennäköisesti omaishoitajille jaksamisen kannalta erittäin tarpeellisen vapaan käyttäjien määrää. Kunta päättää määrän -> ei yhdenvertaista kaikille.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tukisi työssäkäynnin ja omaishoidon yhdistämistä. Tavoitteena ikäihmisen, vammaisen tai sairaan hoidettavan kohdalla esim. samoilla periaatteilla kun yleensä työssäkäyvän vanhemman

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jos valtionosuus tähän määrätty, tulisi tämä raha myös siihen käyttää. Alkaen v. 2016 kunnille annettu valtion lisämääräraha ei ole korvamerkitty ja kyselyssä useat kunnat eivät huomanneetkaan (!) että omaishoitoon budjetissa aikaisempaa enemmän rahaa oli.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta tukee omaishoitoperheitä ja vaikka työtä siinä tehdään maksutta, tarvitaan julkisia resursseja toiminnan ylläpitoa ja kehittämistä varten.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Kaikki luettelossa ovat sinänsä tärkeitä, valintani periaatteet: 1) yhdenvertaisuus (luettelossa 2, 3), 2) jos lisämääräraha (v.2018 = 95 milj., valtionosuuksina olisi korvamerkitty, vaikuttaisi ainakin johonkin maksuista (luettelossa 4-7) sekä yhdistys / vapaaehtoistoimintaan.