Tiina Parkkinen

  • Ikä: 66
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Olin omaishoitaja 24 vuotta kehitysvammaiselle pojalleni( nyt 34v) . Yhä puolet ajastaan hän viettää kanssani. Oman päätökseni katson osatekijäksi onnistuneeseen toimintaan.Motiivi tehdä itse valittua ja omannäköistä työtä oli meidän molempien onnellisuuden pohja.Rakkaus ylitti rasituksen vaivat.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

En näe mitään eroa esim. hajasijoitusalueen tai Helsingin välillä tässä asiassa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Joka haluaa omaishoitajaksi on tervetullut ymmärrykseni mukaan.Olen kuullut tapauksista, että tilapäishoidossa laitoksessa hoidettavan kunto on laskenut. Yksi ja sama hoitaja oppii tuntemaan paremmin hoidettavansa tarpeet kuin vaihtuvat vuorotyöläiset.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Itse asiassa esitin jo vuosia sitten, että kokopäiväinen ja puolipäiväinenkin omaishoito siirrettäisiin palkalliseksi työksi, joka kartuttaisi työperäistä eläkettä. Omaishoitajana olin paikalla aina. En pitänyt edes vapaapäiviä. omaishoitaja tekee monen eri palkansaajaryhmään kuuluvaa työtä yhdellä palkkiolla.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidontukea on korotettava, ja sen on oltava verovapaata tuloa.Lisäksi on säädettävä omaishoidon verovähennys.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Jos omaishoitaja ei tekisi osuuttaan ollenkaan tulisi laitospaikka maksamaan moninkertaisesti . Miksi ei siis voitaisi omaishoitajan selvää rahaa säästävän työn johdosta antaa hoidettavalle ilmainen hoito omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien ajalta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Ainakin lyhytaikaisesti.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Luonnollisesti. Siihenhän ne ovat tarkoitetut.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Monet omaishoitajat työskentelevät voimiensa ylärajoilla ja sinnittelevät jaksamisensa kanssa.Rakkaittensa puolesta kaikkensa yrittävät ylittävät helposti jaksamisensa rajat. Neuvonta ja vertaistuki auttaa jaksamaan.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Valitsin kaksi taloudellista ehdotusta, sillä monet omaishoitajat kamppailevat rahojen riittämisenkin takia.Raha ei saa ratkaista kuitenkaan , koska hoidettavaa autetaan sydämellä eikä saadakseen lisäansioita.Hoidon laatu on huono, jos motiivi tai sitovuusarvio ei ole kohdallaan.