Tiina Kaartinen

  • Ikä: 57
  • Kotipaikka: Kuopio
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kansalaisten yhdenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun takia tarvitaan yhdenmukaiset omaishoidon kriteerit.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jos omaishoidon kriteerit täyttyvät, niin tällöin tuki tulee myöntää eikä tuki saa olla kuntien määrärahoista riippuvaa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien työ on todella vaativaa ja tuo kunnille suuria säästöjä. Pienimpiä palkkioita tulisi nostaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Verotusta tulee tarkastella kokonaisuutena.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Maksuttomuus olisi tärkeä, koska joillekin maksu voi olla kynnys hoidettavan hoitoon viemiseen ja tällöin omaishoitajan vapaa jää pitämättä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoidettavan sairastuminen tulee rinnastaa äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Vapaaehtoisuuteen ja vertaistukeen pohjautuva toiminta on ensiarvoisen tärkeää ja siihen tulee jatkossakin kuntien panostaa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Omaishoito on merkittävä julkisen palvelun tuki. Ilman omaishoitajia kunnille tulisi suuria vaikeuksia hoidon järjestämisessä. Omaishoito on inhimillistä, läheisestä huolenpitoa!