Tiina Ahva

  • Ikä: 23
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Perheestään on lainkin mukaan pidettävä huolta, mutta omaisen on voitava pitää huolta myös omasta hyvinvoinnistaan, asettaa rajat jaksamiselleen ja saatava tarvittaessa apua ja tukea hoivatyöhön.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti, se on oikeus ja kohtuus.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajien toimeentuloa tulee parantaa, mutta tämä voi tapahtua joko palkkionnoston tai verohelpotusten kautta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kaikilla omaishoitajilla tulee olla aito mahdollisuus lakisääteiseen vapaaseensa, ja tätä varten sijaishoidon pitää olla maksutonta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Pitää varmistaa, ettemme aseta työssäkäyviä omaishoitajia kohtuuttomiin tilanteisiin. Tässä voisi noudattaa samoja käytäntöjä kuin vanhemmilla on lasten sairastuessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Korvamerkittyä rahaa ei pitäisi käyttää muuhun.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Neuvontaa ja vertaistukea voidaan edistää joko järjestötasolla tai julkisten palvelujen kanssa yhteistyönä, ja molemmat keinot ovat hyviä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.