Terho Taarna

  • Ikä: 45
  • Kotipaikka: Kokkola
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Hoidettavien hoidon tarve ja vaativuus voi vaihdella paljonkin. Siksi olisi hyvä, että omaishoitosopimuksen liitteenä olevaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattaisiin omaishoitajan hoitovastuun laajuus.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus edellyttäisivät tietenkin yhdenmukaisia kriteerejä ja hoitopalkkioita koko maassa, mutta arvelen, että se aiheuttaisi suuremman uudistuksen omaishoitolakiin.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Vähintäänkin saman kunnan sisällä tulisi olla yhdenmukainen kohtelu. Kuntien välillä erot eivät poistu ilman valtakunnallista ohjeistusta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

Koska hoidon tarpeen määrä ja vaativuus vaihtelevat tulisi myös minimipalkkiot porrastaa sen mukaan. Siksi en halua ottaa kantaa yksittäisestä rahasummasta. Omaishoito tulee kuitenkin yhteiskunnalle edulliseksi vaikka palkkiota nostettaisikin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Mielestäni hoitopalkkio ei voi olla muita ansiotuloja kevyemmällä prosentilla verotettua, vaan vaihtoehtoina ovat nähdäkseni joko nykyinen malli tai sitten se, ettei palkkiota veroteta lainkaan.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Nähdäkseni omaishoitajan vapaan ajalla järjestettävästä hoidosta voidaan periä kohtuullisia maksuja.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

Esim. pienten lasten tilapäisestä hoitovapaasta on sovittu työ- ja virkaehtosopimuksissa ja tämä rinnastuu siihen, joten tästäkin olisi hyvä sopia työmarkkinajärjestöjen kesken. Olennaista on tietysti se, että hoidettavan sairastumisen aiheuttama lisähoidon tarve saadaan järjestettyä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Nykyisin valtionosuudet eivät monella muullakaan sektorilla ole korvamerkittyjä, mutta on tietysti kohtuullista, että omaishoitoon käytettävät määrärahat vastaavat vähintäänkin omaishoidon johdosta maksettavia valtionosuuksia.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Neuvonta ja vertaistuen saanti ovat tärkeitä, mutta aina sen ei tarvitse olla paikallista, vaan esimerkiksi neuvontaa voi hoitaa myös valtakunnallisesti tai maakunnallisesti.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Lisäksi olennaista on myös, että omaishoitajien mahdollisuudet lakisääteisten vapaiden pitämiseen ovat myös käytännössä mahdollisia.