Terhi Peltokorpi

  • Ikä: 43
  • Kotipaikka: HELSINKI
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Pidän erittäin arvokkaana sitä, miten lukuisat suomalaiset hoitavat ja hoivaavat joko tunnustettuina tai epävirallisina omaishoitajina läheisiään. Ajattelen kuitenkin, että ketään ei voi pakottaa omaishoitajaksi, se ei ole sen paremmin hoitajan kuin hoidettavankaan etu.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteerien pitää olla samanlaiset ja riittävän selkeät, jotta niihin ei jää liikaa tulkinnanvaraa. Tämän ohessa erittäin tärkeää olisi, että omaishoitopäätös ei voisi olla kielteinen määrärahojen loputtua kesken vuoden.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuki ja siihen kuuluvat tukipalvelut pitää myöntää kaikille kriteerit täyttäville. Tämän hetkinen tilanne on kestämätön, kun osassa kunnista määrärahat loppuvat kesken ja loppuvuodesta ei enää voida tehdä myönteisiä päätöksiä uusille omaishoitajille.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Pidän minimipalkkion nostamista tärkeänä, mutta mielestäni vähintään yhtä tärkeää olisi taata omaishoitajille riittävät vapaat ja muita palveluita, jotka mahdollistavat omaishoitajuuden.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Melko pienikin maksu voi estää osaa pienituloisista omaishoitajista pitämästä vapaapäiviä, siksi olisi syytä selvittää voisiko vapaapäivien aikaisen hoidon säätää maksuttomaksi.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Järjestely voisi olla samankaltainen kuin pienten lasten sairastuessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ei ole oikein, että kunnat säästävät omaishoidosta, joka tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin laitoshoito. Jos valtio lisää omaishoidon tai siihen liittyvien palveluiden rahoitusta, rahat olisi käytettävä siihen, mihin ne on tarkoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Vertaistuki ja -neuvonta ovat todella tärkeitä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Kaikki ehdotetut asiat ovat tärkeitä.