Teija Savolainen-Lipponen

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Kuopio
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Perustuslain mukaan vammaisen henkilön asuinkunnalla on hoitovastuu aina. Omaisten tulee saada itse päättää hoitovastuustaan mm. oman elämäntilanteen mukaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Myöntämiskriteerit tulee olla yhtenäiset. Arvioinnissa tulee käyttää samoja toimintakyvynarviointimenetelmiä tai mittaristoja, jotka raamittavat vähimmäiskriteerit. Yksilöllisiä tarpeita ei voida syrjäyttää.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kunnan määrärahat ei voi sanella omaishoidon tukea eikä tukirahat voi loppua kesken vuoden.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoidon palkkio tulee määräytyä sitoutuvuuden ja vaativuuden mukaan. Minipalkkion pitäminen ennallaan mahdollistaa varhaisemmassa vaiheessa omaishoidon aloittamisen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitopalkkio ei saa vaikuttaa muihin etuuksiin. Verottomuus on tavoiteltava, mutta tässä taloudellisessa tilanteessa ei toteutettavissa. Verotus ei saisi ylittää 28%.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan jaksamisen kannalta vapaa- ja lomapäivät ovat välttämättömiä eikä niiden pitäminen tai pitämättä jättäminen voi olla omaishoitajan varallisuudesta kiinni.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tasavertainen oikeus tulee olla myös sopimusomaishoitajalla .

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Valtionosuudet tulee käyttää 100 % omaishoidon hyväksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

Kaikkia yhdistyksiä tulee kohdella tasavertaisesti.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Omaishoitajuus voi pelottaa, kuinka selviydyn ja jaksanko. Hoitovastuun sitovuudesta päättäminen voisi vähentää tätä taakkaa ja lakisääteiset vapaat maksuttomana turvaisi omaishoitajan jaksamista taloudellisista resursseista riippumatta. Verotusta keventämällä tai jopa verotus poistamalla, omaishoitajan taloudellinen taakankanto kevenisi.