Taru Yli-Panula

  • Ikä: 30
  • Kotipaikka: Seinäjoki
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

On ymmärrettävää, että päätöksen omaishoitajaksi lähtemiseen moni tekee, taatakseen läheiselleen parhaan mahdollisen hoidon ja turvallisuuden tunteen. Omaishoitajuuden täytyy perustua täysin vapaaehtoisuuteen, sen ei pidä olla pakollinen ratkaisu.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Valtakunnallisen yhdenvertaisuuden takaamiseksi yhtenäiset minimikriteerit ovat hyvä ratkaisu. Kunnilla pitää kuitenkin olla mahdollisuus panostaa enemmän, kuten osa kunnista jo nyt tekeekin.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoito on tavallisesti inhimillinen ja hyvä vaihtoehto. Se tulee myös halvemmaksi kuin laitoshoito. Olisi järkevää myöntää tuki kaikille kriteerit täyttäville hakijoille.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitoa tehdään halusta hoitaa läheistä, siksi tärkeintä on panostaa lomitukseen ja jaksamisen tukemiseen. Palkkio on kuitenkin nykyisellään liian pieni ja sitä on syytä korottaa, koska omaishoito on kuitenkin laitoshoitoa kustannustehokkaampaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkion pienuuden vuoksi verotuksen keventäminen voisi olla yksi keino suosia omaishoitoa. Omaishoitoa tehdään halusta hoitaa ja huolehtia läheisestä, siksi on tärkeintä panostaa lomitukseen ja jaksamiseen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

On erittäin tärkeää panostaa omaishoitajien jaksamiseen. Mahdollisuus pitää vapaapäiviä on jaksamiseen panostamista, mikä takaa omaishoidon pitkällä aikavälillä olevan mahdollista ja hieman helpompaa. Hoidon maksullisuus aiheuttaa helposti tilanteen, ettei omaishoitaja välttämättä malta pitää vapaitaan.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämä on varmasti yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta kannatettava ratkaisu. Tilanteesta aiheutuneiden mahdollisten kustannusten kompensaatiota työnantajille on syytä harkita.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Neuvonnan saavutettavuus ja vertaistuen saaminen ovat tärkeitä tekijöitä omaishoitajien jaksamisen kannalta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.