Tarja Smura

  • Ikä: 48
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Hoidettavalta itseltään on ensin kysyttävä hänen omaa mielipidettä, mikäli hän terveydellisistä ym syistä pystyy itseään ilmaisemaan ymmärrettävästi. Omaishoito koskettaa ja on yhteinen asia puolisoiden kesken ja yhdessä lasten kanssa. Alan ammatillaisia on hyvä myös konsultoida.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tottakai ja ehdottomasti. Aivan kuten samasta työstä tulee maksaa sama palkka riippumatta sukupuolesta esimerkiksi. Tämä on tasa-arvokysymys tässäkin suhteessa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

En näkisi syitä, miksi ei pitäisi myöntää. Kotona asumista halutaan tukea mahdollisemman pitkään ja jos meillä on siihen sitotuneita ja kriteerit täyttäviä omaishoitajia en näkisi esteitä. Valvonnan tulee tässäkin suhteessa toimia.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitopalkkiot on porrastettu. Kuntakohtaiset erot ovat aivan liian suuria. Oma äitini on isäni omaishoitaja, hän saa alle 300 e/kk:ssa. Työn ja vastuun määrään nähden se on aivan liian pieni. Minimipalkkiosta on voitava keskustella.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kyseessä sen verran pienet tulot, että verotuksella ei pidä enää ”rokottaa”. Ihan sama tilanne kuin tuloverotuksessa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien panos jo pelkästään kansantaloudellisessa mittakaavassa on suuri ja arvokas. Vähintä on se, että vapaiden aikana omaishoidettavan hoito on maksutonta tai ainakin perittävä maksu olisi mahdollisemman pieni

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tilanteet tulee arvioida aina tapauskohtaisesti. Tähän tulee soveltaa joustoa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti erittäin arvokasta työtä ja ansaitsee valtionosuutensa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistuki ja neuvonta ovat omaishoitoakin järjestettäessä avainasemassa ja tätä toimintaa on tuettava kestävällä pohjalla ja pitkäjänteisesti. Vertaistuen merkitystä ei pidä yhtään vähätellä. Omaishoito on henkisesti raskasta työtä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

Kaikki listatut asiat ovat hyviä. Ottaen huomioon millainen määrä meillä on epävirallisesti omaisiaan auttavia, on omaishoidon pelisäännöt yhdenmukaistettava. Minimipalkkion korottaminen on konkreettisesti tärkeää arjen sujuvuuden kannalta. Vertaistuen saaminen työssäjaksamiseen on olennaista.