Tarja Filatov

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Hämeenlinna
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Jokaisen hoivaa tarvitsevan pitää saada kotiapua, kotisairaanhoitoa, palveluasumista tai ympäriavuorokautista hoivaa. Hoitovastuuta ei voi pakolla sälyttää omaiselle. Omaishotajuuden on oltava sekä hoitajalle että hoidettavalle oma valinta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien ja hoidettavien yhdenvertaisuuden vuoksi kriteerien on oltava samat.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tässäkin on kyse yhdenvertaisuudesta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tärkeintä on tukea omaishoitajen jaksamista. Taloudellinen tuki tulee määrittää hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Tuki muodostuu suorasta tuesta ja verotuksesta ja lomajaksojen hoidon maksuista. Nämä on yhteen sovitettava.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Kuten aiemmin sanoin kyse on kokonaisuudesta. Taso ja verotus ja maksut liittyvät toisiinsa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Lepo on välttämätöntä omaishoitajalle, mahdollisuudesta pitää lomaa ei pidä joutua maksamaan.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos sairastuminen edellyttää jatkuvaa läsnäoloa ja hoivaa. Työnantajan maksutaakkaa voidaan kompensoida yhteiskunnan avulla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Kunnan valtionapuja ei ole korvamerkitty, mutta on suotavaa, että hoivaan tarkoitettu laskennallinen raha käytetään hoivaan, koulutuksen osuus koulutukseen jne. Hoiva on kuitenkin laajempi kokonaisuus kuin, pelkkä omaishoidontuki, joten kokonaisuus on rakennettava tarpeen mukaan.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Yhdistysten tuki on tärkeää niiden toimintaedellytykset on turvattava. Tuki voi olla tiloja, asiantuntija-apua, palveluita jne.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kyse on kokonaisuudesta. Valtakunnallinen yhdenmukaisuus on yhdenvertaisuuskysymys ja siksi pidän sitä äärimmäisen tärkeänä.