Tanja Vahvelainen

  • Ikä: 46
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Luonnollisesti omaisen on saatava itse päättää. Kyseessä on kokonaisvaltaisesti elämään vaikuttava asia.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti ja kriteerien pitää olla järkevät, eivätkä sellaiset, että niitä voidaan kiertää viranomaisten toimesta millään lailla.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Yksiselitteisesti kyllä. Mikäli omainen sitä anoo ja toimii omaishoitajana.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on kokonaisvaltaista työtä ja sitä varten osa omaisista joutuu jättämään normaalin päivätyönsä. Luonnollisesti siitä pitää maksaa korvausta. Korvaus on 650eurolla huomattavasti pienempi kuin laitospaikkamaksu.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkion verotusta tulee ehdottomasti keventää. Mikäli hoidettava olisi hoitopaikassa, olisi kustannus todella paljon suurempi. Alle tuhannen euron tuloja ei tulisi ylipäätään verottaa. Ja tässähän yhteiskunta hyötyy.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Koska nuo hoitovapaat ovat vain muutamia päiviä, ja edelleen yhteiskunta säästää omaisen hoitaessa, tulisi nuo muutamat päivät luonnollisesti olla maksuttomia. Tai erittäin pieniä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Muutamia päiviä kyllä, kuten mikäli hän itse sairastuu taikka perheessä lapsi sairastuu. Nuokin päivät ovat palkallisia.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

Tähän en osaa oikein vastata, kosken tiedä paljonko yhdistykset saavat nykyisellään tukia. Ja koska sähköisiä alustoja on, voivat omaishoitajat kommunikoida myös niiden avulla. Toki yhteisiä tapaamisia kannattaa olla vähintään pari kertaa vuodessa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Toki, mikäli tukea nostetaan ja sen verotusta lasketaan, saattaa sillä olla vaikutusta omahoitajastatuksen hakemiseen.