Tanja Aidanjuuri-Vestala

  • Ikä: 32
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni omaisia ei tule pakoittaa huolehtimaan apua tarvitsevasta läheisestään. Omaisen omia voimavaroja tulee arvioida myös.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenmukaiset perusteet on ehdottomasti saatava.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan on saatava semmoista palkkaa työstä, että hän pystyy sillä elättämään itsensä. Verotuksen keventäminen olisi myös keino, millä saamme helpotettua omaishoitajien taloudellista pärjäämistä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Maksuttomuus motivoisi omaishoitajia pitämään enemmän vapaata, mikä edistäisi hänen omaa jaksamistaan työssä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni yhteiskunnan tulee joustaa esimerkiksi maksamalla omaishoitajan työnantajalle osan sairauspäivästä aiheutuvista kuluista. Omaishoitajan työnantajan vastuulle kustannuksia ei tulisi laittaa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistuki on äärettömän tärkeää. Omaishoitajan työ on raskasta, työn arvostusta tulee lisätä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.