Susanna Riekkinen

  • Ikä: 51
  • Kotipaikka: SASTAMALA
  • Puolue: Liike Nyt
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei voida pakottaa omaishoitajaksi mutta se on sallittava heille, jotka niin haluavat.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tarve on samanlaista ympäri Suomen, joten kriteerit ja palkkiot pitää myös yhtenäistää.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ei saa olla riippuvainen kunnan määrärahoista. Tämä hoitomuoto on kunnalle kuitenkin edullisempaa kuin laitoshoito tai henkilökohtainen avustaja.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Hoito on raskasta mutta erisuuruisia palkkioluokkia tulee olla useampi (esim. 3) avuntarpeen mukaan. Alin taso pitää nostaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan palkkio tulisi jättää huomiotta muissa etuisuuksissa, koska avuntarve ei saa olla sidottu euroihin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Mikäli hoito tapahtuu laitoksessa, tuo hinta täysihoidosta ei ole paljon. Pelkällä takuueläkkeellä elävä asiakas voisi saada jonkinlaisen maksuhelpotuksen, koska asumiskulut veloitetaan häneltä jokatapauksessa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Jos omaishoitaja voi käydä muussa työssä, hoidettava luultavasti voi odottaa hetken, että hänen hoitonsa päästään järjestämään asianmukaiseksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämä on niin kustannustehokasta toimintaa, että kuntien ei ole varaa hukata sitä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tarve tulee lisääntymään, joten on itsestäänselvää, että myös neuvonta ja vertaistuki tarvitsee resursseja.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Houkuttelevammaksi työn saa, kun verotusta kevennetään ja minimisummaa korotetaan.