Susanna Koski

  • Ikä: 33
  • Kotipaikka: Vaasa
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajuuden tulee aina olla vapaaehtoinen valinta, sillä se on molempien osapuolten etu. On tärkeää huolehtia omaishoitajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta, jotta omasta läheisestä huolehtiminen olisi vaihtoehto mahdollisimman monelle.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien asema on turvattava yhdenvertaiseksi asuinpaikasta riippumatta lainsäädännöllä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Se edistäisi yhdenvertaisuutta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät korvaamattoman arvokasta mutta usein raskasta työtä. Siitä maksettava palkkio on aina liian pieni, verrattuna vaihtoehtoisiin kustannuksiin. Omaishoidon tuen monipuolista kehittämistä on jatkettava.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Työn verotusta on kevennettävä kauttaaltaan. Se keventäisi myös omaishoitajan hoitopalkkion verotusta. Sosiaaliturvaa pitää selkeyttää niin, että kannustinloukut vähenevät.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Sijaishoidosta perittävät maksut eivät saa olla esteenä omaishoitajan vapaapäivien pitämiselle.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Työssäkäyvä ihminen saa jäädä hoitamaan lyhytaikaisesti läheisiään. Tämän järjestelyn kustannuksia ei tule säilyttää työnantajalla, joka maksaa sekä palkan että sijaisen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Ikääntyvän väestön hoivan tarve kasvaa ja omaishoidon merkitys korostuu. Mahdollisuus asua omassa kodissaan ja saada hoivaa läheiseltä on arvokasta. Korvamerkityt rahat täytyy käyttää sovitusti, muuten koko käytäntö on järjetön. Päätös valtionosuuksien käytöstä kuuluu aina kunnille.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Kohdistaisin kaikki resurssit omaishoitajien tuen ja tukipalveluiden kehittämiseen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Omaishoitajuutta on tuettava tekemällä siitä vaihtoehto mahdollisimman monille. Tukipalveluita on kehitettävä, jotta myös omaishoitajien jaksamiselle annetaan arvoa.