Sonja Koto

  • Ikä: 34
  • Kotipaikka: Kangasala
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Käytännössä omaiset vastaavat pitkälti läheisten hoidosta. On kuitenkin tärkeää, että omaishoitajat eivät joudu pakon edessä hoitamaan liian huonokuntoisia läheisimpiään kotona

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on yhdenvertaisuuden kannalta tärkeää.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä ja säästävät tällä työllänsä yhteiskunnan varoja. Pieni korvaus tehdystä työstä on vähintä, mitä yhteiskunta voi kaikille omaishoitajille tarjota.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkkiota olisi syytä nostaa nykyisestä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Tärkeää on, että kaikilla omaishoitajilla olisi mahdollisuus lakisääteisten vapaiden pitämiseen. Pieni maksu hoitopäiviltä voidaan mielestäni periä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Järjestöt tekevät arvokasta työtä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.