Soili Haverinen

  • Ikä: 42
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä omaishoitajat ovat eri puolilla Suomea hyvin erilaisessa asemassa riippuen siitä, kuinka paljon kunta on budjetoinut omaishoidon tukeen ja millaiset kriteerit millekin maksuluokalle on asetettu. Yhdenvertaisuus ei nykyisellään toteudu.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Katso edellinen vastaus. Kriteereitä määriteltäessä tulee huomioida se, etteivät kaikki omaishoidettavat ole muistisairaita vanhuksia, vaikka näitä onkin paljon. Myös esim. teini-ikäisen lapsen vakava sairastuminen tulee huomioida.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Mielestäni omaishoidon tuessa on hyvä olla kevyempikin muoto tapauksissa, joissa hoito ei sido hoitajaa täysipäiväisesti, mutta on kuitenkin tarpeen. Tällöin tuki voi olla pienempikin. Täysiaikaiseen hoitoon 650€ on taas liian pieni.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Pidän tuen korottamista parempana keinona parantaa omaishoitajien asemaa kuin verotuksen keventämistä, koska jälkimmäisellä olisi vaikutusta myös mm. ansiosidonnaisten tukien (vanhempain-, työttömyys- ja sairaspäiväraha) määräytymiseen omaishoitojakson päätyttyä. Tuen perusteena oleva verotettava tulo olisi pienempi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Pitäisi olla itsestään selvää.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä tulisi hoitaa sairauspäivärahan kautta niin, että työnantaja saa korvauksen koituneista kuluista. Muuten omaishoitajien työllistyminen voi vaikeutua kohtuuttomasti.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Infoissa ei kerrota, millaista tukea yhdistykset tällä hetkellä saavat. Vertaistuki on yleisesti kaikkein tehokkain tuki.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.