Sofia Virta

  • Ikä: 28
  • Kotipaikka: Kaarina
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei saisi vasten tahtoaan velvoittaa ottamaan toisesta aikuisesta hoitovastuuta vaan jokaisella tulisi olla mahdollisuus päättää omaishoitajaksi ryhtymisestä itse. Hoitovastuuseen velvoittaminen vasten omaisen tai hoidettavan tahtoa ei palvele ketään eikä ole inhimillistä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti. Alueellisen eriarvoisuuden torjumisen ja tasapuolisuuden sekä oikeudenmukaisuuden vuoksi on ehdottoman tärkeää, että kriteerit ovat yhdenmukaiset.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajalla tulisi olla subjektiivinen oikeus omaishoidon tukeen. Tuen ollessa riippuvainen kunnan määrärahojen riittävyydestä asetetaan ihmiset aivan eri asemaan sen mukaan missä kunnassa sattuvat asumaan tai missä kohtaa vuotta tukea kunnan kassasta tarvitsevat.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tukea tulisi nostaa enemmänkin. Jokainen omaishoitaja tekee äärettömän merkityksellistä ja tärkeää työtä – jonka arvostus ei palkkioissa näy. On kohtuutonta, että läheisensä hoidosta huolehtiva ajetaan taloudelliseen ahdinkoon.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä. Mielestäni hoitopalkkiota ei tulisi ottaa huomioon muita etuuksia myönnettäessä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajien vapaajärjestelmää tulee tarkastella myös siitä näkökulmasta, onko lakisääteisten vapaiden määrä nykyisellään riittävä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tulisi saada. Tämä olisi inhimillistä erityisesti hoidettavan näkökulmasta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

En ymmärrä, miten voi olla mahdollista ettei varat ole kohdentuneet siihen mihin ne on osoitettu eli omaishoidon tukemiseen? Vastuutonta päätöksentekoa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Olen kolmannella sektorilla mielenterveys- ja päihdeomaisten yhdistyksessä työskennellessäni nähnyt miten äärettömän suuri ja tärkeä merkitys vertaistuella ja yhdistystoiminnalla on. Tähän tulisi panostaa huomattavasti nykyistä enemmän.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

On epäoikeudenmukaista, että omaishoitajille maksettava korvaus on erittäin pieni – vaikka kunnat säästävät suuret summat vältyessään ihmisen laitoshoidolta omaishoitajan tekemän työn vuoksi. On mielestäni kestämätön tilanne, että omaishoidon tukea saa eri perustein asuinpaikasta riippuen.