Sofia Vikman

  • Ikä: 35
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kokoomus haluaa siirtää verotuksen painopistettä työstä haittoihin ja päästöihin. Työn verotuksen keventäminen keventäisi myös omaishoitajan hoitopalkkion verotusta. Sosiaaliturvaa pitää selkeyttää niin, että kannustinloukut vähenevät.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Sijaishoidosta perittävät maksut on pidettävä kohtuullisella tasolla, jos niitä ei voida täysin poistaa. Maksut eivät koskaan saa muodostua esteeksi omaishoitajien vapaiden pitämiselle.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Olen ehdottanut työntekijän lakisääteistä oikeutta saada tuettua läheisen hoito- tai hoivavapaata. Lakisääteinen mahdollisuus hoivavapaaseen antaisi työssäkäyville mahdollisuuden hoivata omaista äkillisen tarpeen tullen. Hoivavapaan ajatuksena on, että työssäkäyvä voi jäädä hoitamaan lyhytaikaisesti läheistään.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Väestön ikääntyessä hoivan tarve kasvaa ja omaishoidon merkitys korostuu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kaikki omaishoitajat tarvitsevat tukea jaksaakseen. Vertaistuen ja tiedon merkitys on korvaamaton.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.