Sirkku Hanhikoski

  • Ikä: 54
  • Kotipaikka: Tornio
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 13 Lapin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Läheisen hoitaminen on aina tunteikas tehtävä, johon liittyy usein vaikeita kysymyksiä ratkottavaksi: Mitä lääkkeitä hoidettava tarvitsee, miten hoitaja ehtii huolehtia itsestään, miten säilytetään sosiaaliset suhteet ja miten turvataan toimeentulo.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työ ei vieläkään ole lailla turvattua, vaan hänen saamansa edut riippuvat hänen kotikunnastaan. Hoitotyötä tekevä voi saada omaishoidon tukea, joka on veronalaista tuloa. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunnat järjestävät määrärahojensa puitteissa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kriteerit ja käytännöt vaihtelevat kunnittain, mikä tarkoittaa, että omaishoidon tukea saa eri perustein asuinpaikasta riippuen. Yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi on äärimmäisen tärkeää, että omaishoitoon luodaan vihdoin valtakunnalliset pelisäännöt.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon toinen kompastuskivi liittyy rahallisen tuen määrään. Monessa kunnassa rahat loppuvat kesken vuoden. Omaishoidon rahoituksen yhteydessä on syytä pohtia erikoismaksuluokkaa lyhytaikaisiin erityisen vaativiin omaishoidon tilanteisiin – esimerkiksi saattohoitoon

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitoa ei pidä tarkastella vain eurojen kautta, vaan tärkeää on antaa mahdollisuus omaishoitoon silloin, kun hoidettava ja hoitaja niin toivovat. Mutta vaikka asian näkisi vain eurojen näkökulmasta, tulee omaishoitoon satsaaminen aina moninkerroin laitoshoitoa edullisemmaksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tällä hallituskaudella on pyritty parantamaan omaishoitajien vapaita, niin että jokainen omaishoitaja pystyisi pitämään 2–3 päivän lakisääteisen vapaan kuukaudessa. Silti esimerkiksi Helsingissä vain 40 prosenttia omaishoitajista on onnistunut pitämään vapaapäiviään.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitoa ei pidä tarkastella vain eurojen kautta, vaan tärkeää on antaa mahdollisuus omaishoitoon silloin, kun hoidettava ja hoitaja niin toivovat. Mutta vaikka asian näkisi vain eurojen näkökulmasta, tulee omaishoitoon satsaaminen aina moninkerroin laitoshoitoa edullisemmaksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Mitä useampaa ihmistä voidaan hoitaa kotona, sitä vähemmän kunnilta kuluu rahaa kalliiseen laitoshoitoon. Tästä huolimatta omaishoitajat saavat arvokkaasta työstään niukan korvauksen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdistysten tekemä vapaaehtoistyö on merkittävä lisä julkisiin palveluihin ja niillä tavoitetaan tuen tarpeessa olevia kansalaisia.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Kaikkia yllä mainittuja keinoja tulisi voida toteuttaa omaishoidon tukena. Omaishoito on inhmimillisempää ja varmasti edullisempaa toteuttaa kuin laitoshoito.