Sinikka Vepsä

  • Ikä: 62
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Olen jokseenkin samaa mieltä. Omaiset hoitavat läheistään uhrautuvasti eivätkä aina ymmärrä omaa uupumustaan ja halua nähdä sitä milloin tarvittaisiin esimerkiksi ympärivuorokautista hoitopaikkaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit tulee olla ehdottomasti yhdenmukaiset Suomessa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Nykyinen minimipalkkio on liian pieni ottaen huomioon, että omaishoitajat tekevät työtä ympärivuorokauden.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verotusta tulee ehdottomasti keventää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon palkkiot ovat pieniä. Hoidettavan hoitopäivien tulee olla maksuttomia omaishoitajan lakisääteisten päivien ajalta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Työssäkäyviä sopimusomaishoitajia pitää kohdella yhdenvertaisesti kuten esimerkiksi alle 10-vuotiaan sairastuneen lapsen vanhempia palkallisen vapaan suhteen äkillisissä sairastapauksissa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kuntien valtionosuudet tulee ohjata kokonaisuudessaan omaishoidon hyväksi.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Neuvontaa tarvitaan, koska on olemassa useita omaishoitajia, jotka eivät tiedä mahdollisuudestaan omaishoitajapalkkioon. Vertaistuki on erittäin tärkeää omaishoitajan henkisen jaksamisen kannalta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Omaishoitajat säästävät satoja miljoonia euroja kuntien rahaa. Omaishoitajan palkkion minimisummaa tulee nostaa ja verotusta keventää. Pitää myös kehittää omaishoidettaville sopivia, iänmukaisia laadukkaita lyhytaikaisia hoitopaikkoja.