Simo Toivanen

  • Ikä: 37
  • Kotipaikka: Heinola
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisia ei voida pakottaa ottamaan vastuuta lähimmäisensä hoidosta. Vapaaehtoista omaishoitoa tulee tukea sekä taloudellisesti että huolehtia riittävästä vapaan saannista hoitotyöstä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Myöntämisen kriteerien tulee olla yhdenmukaiset, mutta tuen suuruuteen vaikuttavat tekijät tulisi huomioida (esim. sijainnit, hoitoympäristö jne).

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jokaiselle haluavalle tulee antaa mahdollisuus toimia omaishoitajana. Valvontaa tulee olla mm. väärinkäytösten estämiseksi.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Työ on vaativaa, joten korvauksen tulee olla riittävä. Laitoshoito maksaa enemmän.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kukaan tuskin rahan takia omaishoitoa tekee, joten tulo voisi olla vaikka täysin verovapaata.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Mikään hoito ei ole täysin maksutonta missään.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Työnantajan ei lähtökohtaisesti tule olla kuvatunlaisessa tilanteessa korvausvastuussa, mutta sijaishoito tulisi saada järjestettyä esim. kunnan toimesta. Vaihtoehtoisesti kunta voisi korvata ansionmenetyksen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kotona asumista tulee tukea ja siihen tulee kannustaa, mikäli sekä hoidettava että omaishoitaja näin haluavat.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.