Silvia Modig

  • Ikä: 42
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Laadukasta ja turvallista hoitoa on oltava saatavilla, jotta omaisilla on aito mahdollisuus päättää, ryhtyykö omaishoitajaksi vai järjestetäänkö läheisen hoito muulla tavalla.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kotipaikka ei saa vaikuttaa siihen, saako omaishoidon tukea vai ei.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille tulee tarjota omaishoitosopimus ja omaishoidon tuki.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Nykyinen n 400 euron alin hoitopalkkio on aivan liian alhainen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkion tulee olla veronalaista tuloa, josta peritään sosiaaliturvamaksut mm eläkettä varten. Vasemmistoliitto haluaa keventää kaikkien pienten tulojen ja etuuksien verotusta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoidon tulee kuulua terveydenhuollon maksukaton piiriin. Vasemmistoliitto ehdottaa yhtä yhtenäistä ja alennettua 760 euron vuosittaista maksukattoa hoidolle, lääkkeille ja matkoille.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Työssäkäyvien omaishoitajien tilanteeseen tarvitaan useita ratkaisuja mm poissaoloihin ja osa-aikatyön tekemiseen liittyen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Valtionosuuksien korvamerkitseminen purettiin 90-luvulla, jonka jälkeen kunnat ovat voineet itse päättää rahojen kohdentamisesta. Tämä koskee niin peruspalveluiden kuin sivistyksen ja kulttuurin valtionosuuksia. Valtionosuusjärjestelmä tulisikin uudistaa, jotta käytännöt olisivat yhteneväisiä koko maassa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdistykset tekevät tärkeää työtä tiedon välittämisessä ja vertaistuen tarjoamisessa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.