Seppo Väyrynen

  • Ikä: 40
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Elämäntilanteet voivat olla niin monenlaisia, että olisi syytä jätää valinnanvapaus omaisille. Tukijärjestelmän on oltava joustava jotta se tukee tarpeen mukaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä, mutta käytännössä kunnat ovat eri tilanteessa sen osalta mitä palveluja ne pystyvat kuntalaisille tarjoamaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Mikäli avulle on tarve, kyllä sitä silloin pitää myös saada. Tukesta on rakennettava joustava, jotta se pystyy reagoimaan ihmisen avun tarpeeseen.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidossa tapahtuva työ on erittäin arvokasta, eikä sen korvaus ole suhteessa yhteiskunnan saamiin säästöihin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin eri mieltä

Kannata ensisijaisesti työn verotuksen keventämistä kokonaisuudessaan, joskin tulevalla hallituskaudella se tuskin on mahdollista kuin nimellisesti.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Joko lakisääteisen kahden vuorokauden vapaan on oltava maksuton tai sitten maksullisen vapaan määrää on pystyttävä kasvattamaan. Meidän on huolehdittava myös omaishoitajan jaksamisesta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämä on mielestäni selvää jo käytännön järjestelyjen tekemiseksi. Kyllä ihmisellä pitää olla mahdollisuus tehdä käytännön järjestelyjä yllättävässä tilanteessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kyllä rahan tulee siirtyä sen asian hyväksi johon se on korvamerkitty.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä on yhteiskunnan kannalta kannattavaa toimintaa, siksi sitä tulisi mielestäni tukea siinä suhteessa missä sen tarve kasvaa lähitulevaisuudessa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Ihmiset ja avun tarve ovat yksilöllisiä. On pyrittävä rakenteiden joustavuuteen, jotta yhteiskunta tukee sen verran kuin tarvetta on ja, että tuki saavuttaa kohteensa. Me olemme tässä kaikki yhdessä.