Sauli Turja

  • Ikä: 76
  • Kotipaikka: Akaa
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

On tilanteista, joissa viranomainen tai vastaava on pätevämpi arvioimaan hoidon ja sen vaatiman vastuun tarpeen, mutta pääsääntöisesti omaisilla täytyy halutessaan olla oikeus vastuun ottamiseen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Vaikka kriteeristön luominen ja seuranta on vaikeata, yhdenmukaisuuteen on pyrittävä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoidettavan ja hoitajien tilanteet vaihtelevat. Kun kriteereistä on sovittu, niistä on pidettävä tasapuolisesti kiinni tukea myönnettäessä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Laitoshoitoon tai vastaavaan verraten omaishoidon tuki on erittäin halpa tapa hoitaa apua tarvitsevia.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Pienestä palkkiosta ei pidä ottaa veroa hoitajan veroprosentin mukaisesti.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Ei mielipidettä

Riippuu luonnollisesti siitä, minkälaisella taksoituksella hoitoa annetaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana. On kohtuullista hinnoitella saatu hoito jollakin tavoin, mutta omaishoitajan palkkioon vertailukelpoisella tavalla, esimerkiksi jakaen omaishoitajan palkkiosumma 30:llä ja kertomalla se vapaiden määrällä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tässä asiassa laki voisi olla yhteneväinen sen kanssa, mitä säädetään työssä käyvien vanhempien vapaista lasten sairastumisten yhteydessä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Mihin muihin tarkoituksiin niitä olisi mahdollista tai velvoitteellista käyttää?

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Näissä asioissa ei riitä se, että tietoa on saatavilla sattumanvaraisesti. Omaishoitajayhdistyksiltä tulee vaatia julista avustusta vastaan tehokasta neuvontaa ja vertaistukea.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kaikki edellä mainitut kohdat ovat tärkeitä, mutta suorittamani valinnat painottavat jo aiemmin kysymysten yhteydessä antamiani näkökohtia.