Satu-Sisko Eloranta

  • Ikä: 52
  • Kotipaikka: Joensuu
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisille päätösvalta asiassa edellyttäen, että omainen on itse kykenevä tekemään päätöksen asiasta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kaikille sama kohtelu kotipaikasta riippumatta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Määräraha sidonnaisuus tulee poistaa ja omaishoidon tuki mahdollistaa kaikille sitä tarvitseville.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Minimipalkkio tulisi olla vähintään saman suuruinen kuin työmarkkinatuki, jota maksetaan työttömyyden perusteella kotiin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos omaishoitajalla on tulona pelkkä hoitopalkkio, niin verotusta voi keventää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tähän tulee pyrkiä, varsinkin ellei hoitopalkkion suuruutta kasvateta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkallisen hoitovapaan saamiseksi näkisin tarpeen asettaa jonkinlaisen yläikärajan.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitoa tulee kehittää, jotta hoitajat jaksavat työssään ja jotta mahdollistetaan hoidettavien kotona asuminen ja estetään laitoshoitoon siirtyminen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Neuvontaa ja vertaistukea on oltava saatavilla koko maassa. Myös kuntien (sosiaali- ja terveystoimen) tulee ohjeistaa omaishoitajia virkansa puolesta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tuen mahdollistaminen kaikille lisäisi kotihoidon määrää ja vähentäisi laitospaikkojen tarvetta. Omaishoitajan palkkion korotus esim. työmarkkinatuen suuruiseksi lisäisi tehtävän kiinnostavuutta työttömyyden vaihtoehtona.