Satu Melkko

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Liperi
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Jokaisella hoidettavalla on oikeus hyvään hoitoon. Myös hoidettavan toive on otettava huomioon, jos hän sen kykenee ilmaisemaan. Ketään ei kuitenkaan pidä velvoittaa hoitovastuuseen, vaan sen tulee perustua vapaaehtoisuuteen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Silloin kun omaishoito on päätoimista ja hoitajan ainoa tulonlähde, palkkion tulee olla vähintään työttömän peruspäivärahan suuruinen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkion tulisi olla verovapaa, mutta jos omaishoitaja on työikäinen, tulee palkkiosta periä sosiaaliturvamaksut.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Mielestäni nykyinen alennettu maksu on kohtuullinen. Alennettu maksu voisi olla käytössä pidemmällä ajalla kuin lakisääteisten vapaapäivien ajan, silloin kun vapaan tarkoitus on tukea omsishoidettavan toimintakykyä ja hoitajan jaksamista. Tästä tulee tehdä merkintä hoidettavan hoito-ja palvelusuunnitelmaan.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Silloin kun hoito toteutetaan kotona. Jos hoidettava joutuu sairaalahoitoon, ja hoitovastuu siirtyy sairaalalle, ei paikallisen vapaan oikeutta muodostu.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.