Satu Lampi

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Mäntsälä
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisia ei pidä pakottaa huolehtimaan apua tarvitsevasta läheisestään. Se ei saa muodostua esteeksi ulkopuolisen avun saamiseksi. Moni iäkäs joutuu väistämättä omaishoitajaksi puolisolleen jossain vaiheessa. Hän ei voi sitä itse aina päättää.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä kunnat saavat päättää omaishoidon perusteista ja määrästä. Osa omaishoitajista voi jäädä ilman tukea, koska kunnan omaishoitoon varaamat rahat eivät riitä koko vuodeksi. Yhdenmukaiset perusteet on ehdottomasti saatava.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Yhdenmukaiset kriteerit takaavat sen, että kaikille ne täyttävät voidaan myöntää tuki.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Eniten hyötyä olisi verotuksen keventämisellä. Alin tuki maksetaan pienestä avustamisesta päivittäisissä toiminnoissa esim. lääkityksessä tai ruokailussa. Omaishoito on rajattava sukulaiselle annettavasta normaalista avunannosta. Omaishoidon tarpeen vaativuuden mukaan nostettava tuki auttaa varsinkin vaativaa omaishoitoa tarvitsevia.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan tekemä työ on yhteiskunnalle edullista, joten sen kohtuuton verottaminen ei ole järkevää eikä kannusta omaishoitajuuteen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Maksu on nyt melko pieni. Maksuttomuus voisi saada pienituloiset käyttämään omaishoitajan vapaata enemmän, mikä turvaisi jaksaminen raskaissa omaishoitotilanteissa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Jos kriteerit mahdollistavat työssäkäynnin, tuki vapaaseen olisi hyvä tulla yhteiskunnalta, koska työnantajille sitä ei voi sälyttää. Työssäkäyvän voi olla vaikea täyttää omaishoitajan kriteereitä, sillä avun tarpeen täytyy olla useasti päivässä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jos tarvitsijoita on, ne on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin ne on annettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdistysten tuki on monelle omaishoitajalle tärkeä henkireikä ja sitä kautta myös vertaistuki mahdollistuu.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.