Sari Susanna Jokinen

  • Ikä: 44
  • Kotipaikka: Riihimäki
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Epätasa-arvo alueiden välillä ei ole hyvä asia. Kriteeristö on luotava ja sen on oltava joka paikassa voimassa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tuen pitäisi jatkossa kuulua samaan kokonaisuuteen kuin muukin sosiaaliturva. Perustulon käyttöönotto selkeyttäisi tukijärjestelmäämme. Toki omaishoidon tuen pitäisi olla täyttyneiden kriteerien perusteella saatava, mutta haun ei pitäisi vaatia liikaa byrokratiaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Ei pitäisi riippua omaishoitajan taloudellisesta tilanteesta, pystyykö hän pitämään lakisääteiset vapaansa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämän pitäisi toimia samalla tavalla kuin alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa. Tällöin huoltajalla on oikeus olla 1-3 päivää palkallisella vapaalla, jotta saa järjestettyä lapsen hoidon.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.