Sari Sarkomaa

  • Ikä: 53
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Aina oltava vapaaehtoinen valinta. On tärkeää huolehtia omaishoitajajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Omaishoitajuuden vapaaehtoinen valinta on sekä hoitajan että hoidettavan etu.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien asema on tärkeä turvata lainsäädännöllisesti tasa-arvoiseksi asuinpaikasta riippumatta. Omaishoitajille on myös taattava aito mahdollisuus pitää vapaapäivät.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ihmisten tulee olla keskenään yhdenvertaisessa asemassa. Omaishoito on kokonaisuus, jossa hoidettavan tarpeiden mukaan räätälöidään palvelut.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät arvokasta mutta usein raskasta työtä. Nykysin palkkio on siihen verrattuna pieni. Tuen monipuolista kehittämistä on jatkettava, sillä sen taso ei nykyisellään ole kohtuullinen. Palkkioiden määrää tulee tarkastella ja sen tasapuolinen saatavuus varmistaa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Verotuksen painopistettä tulee siirtää työstä päästöihin. Työn verotuksen keventäminen keventää myös hoitopalkkion verotusta. Selkeyden kannalta parempi keino uusien vähennyksien sijaan on korottaa etuuksia/vahvistaa palveluita. Toimeentulo on kokonaisuus. Jos tulot ovat pienet on verotuskin pieni.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Palvelusetelin arvon tulee kattaa korvaavan hoidon kustannukset. Hoitopaikkojen laadusta on huolehdittava. Valinnanvapautta on lisättävä siten, että hoitopaikka todella vastaa hoidettavan tarpeita.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kokoomus esittää tuettua hoivavapaata. Työssäkäyvä omaishoitaja voisi jäädä hoitamaan lyhytaikaisesti läheisiään. Tarvitaan keinoja, jotta työtä ja hoivaa voidaan sovittaa yhteen esim työelämän joustoja. Tuettu hoivavapaa ja sen joustava käyttö helpottaisi työssäkäyvien omaishoitajien arkea. http://www.sarisarkomaa.fi/?p=6929

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

On tärkeää seurata, että kunnat käyttävät omaishoitoon kohdennetut määrärahat tarkoituksenmukaisesti.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajien monipuoliset tukipalvelut ovat tärkeitä. Omaishoitajille on tärkeä tarjota koulutusta, sillä usein omaishoitajaksi tullaan vailla kokemusta hoivan tarpeesta. Vertaistukitoiminta edistää omaishoitajan jaksamista. On tärkeää lisätä työnantajien ymmärrystä omaishoitajuudesta. Näissä asioissa järjestöt tekevät mittaamattoman arvokasta työtä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Omaishoitajuuden huokuttelevuutta voidaan lisätä edistämällä omaishoitajien mahdollisuuksia vaikuttaa ajan käyttöönsä ja vapaa-aikaan. Omaishoitoperheen on pystyttävä elämään oman näköistä elämää.