Sari Raassina

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Kuopio
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ihmisten elämäntilanteet ovat erilaisia. Omaishoitajaksi sitoutuminen vaatii rehellistä arviointia omasta jaksamisesta ja muista edellytyksistä, joita kyseessä olevassa omaishoitotilanteessa tarvitaan. Viranomaisen täytyy myös arvioida omaishoitajan edellytykset selviytyä tehtävästä ennen omaishoitosopimuksen tekemistä.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Peruskriteerien tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoiset. Omaishoidon kokonaisuus räätälöidään aina tilannekohtaisesti, jossa taloudellinen palkkio on yksi osa palvelukokonaisuutta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jos omaishoito on mahdollista, on yhteiskunnankin näkökulmasta hölmöä olla hyödyntämättä sitä. Se on hoivista halvinta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon palkkiota tulee korottaa,mutta pidän tärkeänä, että omaishoidon vaativuus tulee huomioida hoitopalkkion suuruudessa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Haluaisin vastata täysin samaa mieltä, mutta realistina lähden siitä, että omaishoitajan toimeentuloa on katsottava kokonaisuutena. Jos muita tuloja ei juuri ole,myös verotus jää matalaksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Palvelusetelin arvon tulee kattaa korvaavan hoidon kustannukset. Hoitopaikkojen laadusta on huolehdittava. Valinnanvapautta on lisättävä siten, että hoitopaikka todella vastaa hoidettavan tarpeita.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Nykyjärjestelmässä omaishoidosta aiheutuvaa riskiä ei voi sälyttää työnantajan vastuulle. Sen sijaan tuettu hoivavapaa ja sen joustava käyttö olisi ratkaisu monen työssäkäyvän omaishoitajan tilanteeseen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Eri kunnissa järjestelmät ovat toki erilaisia ja omaishoitajien palvelutkin on järjestetty eritavoin. Tämän täytyy kuitenkin olla pääperiaate.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Neuvonta- ja vertaistuki ovat keskeisessä roolissa omaishoitajan ”työssäjaksamisessa”. Niiden on oltava tasapuolisesti saatavissa kaikkialla Suomessa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Kaikki tärkeitä, valitsin juuri nuo koska, niiden eteen voin kansanedustajana selkeimmin vaikuttaa.